General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024 การเรียนคำสอนต่อเนื่อง : พระจิตกับพระศาสนจักรผู้เป็นเจ้าสาว – พระจิตเจ้าทรงนำทางประชากรของพระเจ้าสู่พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา (2) “ลมย่อมพัดไปในที่ที่ลมต้องการ”: พระจิตของพระเจ้าอยู่ที่ใด เสรีภาพย่อมมี ณ ที่นั้น […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2024 การเรียนคำสอนต่อเนื่อง : พระจิตกับพระศาสนจักรผู้เป็นเจ้าสาว – พระจิตเจ้าทรงนำทางประชากรของพระเจ้าสู่พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา (1) พระจิตของพระเจ้าลอยอยู่เหนือน้ำ เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             วันนี้พวกเราจะเริ่มการเรียนคำสอนต่อเนื่องในหัวข้อ “พระจิตกับพระศาสนจักรผู้เป็นเจ้าสาว […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่เปาโลที่หก นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2024 Cycle of Catechesis. Vices and Virtues. 21. Humility คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2024

POPE FRANCISสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่เปาโลที่หก นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (20) ความรัก เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             วันนี้พ่อจะพูดถึงคุณธรรมทางเทววิทยาประการที่สาม ได้แก่ ความรัก […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่เปาโลที่หก นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (19) ความหวัง เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์ ในการเรียนคำสอนต่อเนื่องครั้งล่าสุด พวกเราได้เริ่มไตร่ตรองพิจารณาเกี่ยวกับคุณธรรมทางเทววิทยาซึ่งมีสามประการด้วยกัน ได้แก่ ความเชื่อ […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่เปาโลที่หก นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (18) ความเชื่อ เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             วันนี้พ่ออยากจะพูดเรื่องคุณธรรมแห่งความเชื่อ ซึ่งเป็นคุณธรรมทางเทววิทยาอย่างหนึ่ง ร่วมกับความรัก และความหวัง […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (17) ชีวิตในพระหรรษทานตามการทรงนำของพระจิตเจ้า เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ พวกเราได้พิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน[สี่ประการ] ได้แก่ ความรอบคอบ […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (16) ความรู้ประมาณ เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             วันนี้พ่อจะพูดถึงความรู้ประมาณ ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักประการที่ 4 และเป็นคุณธรรมหลักข้อท้ายสุด […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (15) ความกล้าหาญ เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก อรุณสวัสดิ์             การเรียนคำสอนในวันนี้เป็นเรื่องคุณธรรมหลักประการที่สาม ได้แก่ ความกล้าหาญ ให้เราเริ่มจากคำอธิบายในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกที่กล่าวไว้ว่า […]

General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2024

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส General Audience/การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2024 คำสอน : คุณธรรมและพยศชั่ว (14) ความยุติธรรม เจริญพรมายังพี่น้องที่รัก สุขสันต์ปัสกา และอรุณสวัสดิ์             วันนี้เราจะพิจารณาเรื่องความยุติธรรม ที่เป็นคุณธรรมหลักประการที่สอง และเป็นคุณธรรมทางสังคมที่จำเป็นยิ่งยวด […]