พิธีมอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม

พิธีมอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร ท่ามกลางผู้นำชาวมุสลิม อีหม่าม 70 ท่านทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2022 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล