คณะพลมารีย์

“พระนางนั่นคือใครหนอ เสด็จมาดุจรุ่งอรุณ งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์

น่าเกรงขามดุจกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบ” (พชม 6:10)

“นางพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์” (ลก 1:27)

“คณะพลมารีย์ นับเป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่ง” (พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11)

บทที่ 1

ชื่อและต้นกำเนิดคณะพลมารีย์

คณะพลมารีย์ (Legio Mariae หรือ The legion of Mary) เป็นสมาคมของชาวคาทอลิก ซึ่งพระศาสนจักรรับรองแล้ว มีพระนางพรหมจารีมารีย์นิรมล เป็นผู้นำที่ทรงพลานุภาพ พระนางเป็นคนกลางจ่ายพระหรรษทานทั้งสิ้น (พระนางงามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่าเกรงขามสำหรับซาตานและบริวารของมัน – ดุจกองทัพที่เป็นขบวนรบ) พลมารีย์รวมตัวเป็นกองทัพ เพื่อรับใช้พระศาสนจักรในสงครามตลอดกาล สู้รบกับโลกและความชั่วร้ายของมัน

“ตลอดชีวิตมนุษย์ ทั้งแต่ละคนและหมู่คณะ ต้องต่อสู้อย่างน่าตื่นเต้นระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างความสว่างกับความมืด” (วาติกัน ที่ 2 :พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 13)

สมาชิกพลมารีย์ต่างหวังที่จะทำตนเองให้สมที่จะรับใช้พระมหาราชินีสวรรค์ด้วยความจงรักภักดี ด้วยฤทธิ์กุศลและความกล้าหาญ

คณะพลมารีย์จึงตั้งขึ้นในรูปกองทัพ เป็นต้นตามแบบกองทัพโรมันโบราณ โดยทับศัพท์ หมู่ หมวด กอง อย่างเดียวกันด้วย แต่กำลังคนและ